Bertsolari guduak (1935-1936)
Joseba Zubimendi

Euskaltzaleak, 1936

 

 

II-GARREN BERTSOLARI EGUNA

 

1936-ngo Ilbeltzaren 19-an

VICTORIA EUGENIA ANTZOKIAN

DONOSTIA

 

II-garren Bertsolari Eguneko epai-maia eta bertsolariak,
Victoria Eugenia antzokian. 1936

 

      Igazko bertsolari guduen oiartzuna ziaro amaitu baiño len, ona berriz «Euskaltzaleak» eta Donosti-ko Eusko Gaztedia, bigarrena gertatzeko lanean. Ezin aztu zuan «Poxpolin Antzokia-n» garai artan bildu zan ozteak, bertan igarotako aldi zoragarri ura; berriz ere poz-pozik arkitzen zan onelako yai batera biltzeko.

      Eratzallien ustez, ordun ogei bertsolari batu ba-ziran, aurtengo onetan ugariagoak, noski. Yaialdia luzeegi gertatuko, orde, ta nolabait ere laburtu nairik, eta bide batez, bertsolari guziak neurtzeko era izan zezaten, asmo berriak zebilzkien. Baita egin ere; Euskadi-n egundo egin izandu dan neurketarik garrantzienekoa, guzien esanean.

      Gipuzko aldea bi zatitan erdibituta, Tolosa-n egin zan inguruko bertsolarien aukeratzea; Azpeiti-n urrengoa.

      Napar anaiak eta Auñamendi arutzko koplakariak ere an zuten beren agert-erria: Elizondo.

      Tamala, bizkaitarrak beretakoak ez bidaltzea. Eratzalleak alegiñak egiñarren etzitzaigun iñortxo ere agertu. Urrengoan ez al da orrelakorik gertatuko!

      Ogei ta amar bertsolaritik gora agertu zitzaizkigun neurketa auetara ta guzien artean onenak aukeraturik, egin zan Donosti-an azken-batzarra.

      Egun onetan abestu ziran bertso guziak yasoak ditugu ta orri auetan dioaz. Gure itz traketzak baiñan obeki, berak emango dizute yaialdien edertasun neurri.

      Bertsolari edestian yasota betiko gelditu dedin, labur, baiña zuzen neurketa guzien berri emango dizkitzutegu orrialde auetan. Itzaurre labur onekin, goazen Tolosa-ra.

 

 

Tolosa-n

 

      Igazko azken igandea gendun. Tolosa-ko abertzaleak bere «Aberri Etxea» gaiñean duten pelota-leku politean yendea urdiri. Arratsaldeko ordubiak inguru, bertsolariak azaldu zitzaizkigun. Bakoitza bere yarlekutan exerita ona zeintzu ta nungoak ziran:

 

            «Ondartza», asteasuarra.

            «Pantxo», asteasuarra.

            Txapartegi, asteasuarra.

            Etxeberria, andoaindarra.

            «Moxo», iruratarra.

            Ezeiza, ibarratarra.

            Ugartemendia, amasarra.

            Lujanbio, errenderiarra.

            «Txirrita», altzatarra.

 

      Bederatzi bertsolari; batzuk zar ezagunak, gazte asi-berriak besteak. An bildu zan yendetza izugarria pozik arkitzen zan, onelako gudaldia ikusteko irrikiturik.

      Lau saio mota egin ziran. Lenengoan azke ziran bertsolariak, bai neurriz puntuz eta zer-esanetan. Lenengo mailla onetan agertu zitzaigun bertsolari berri on bat, Andoain-goa bera: Etxeberria gaztea.

      Bigarren saiorako gai au eman zitzaien:

 

            «Egoarri yaiak ospatutzeko

            kantik onenak aukera

            ta Olentzero ta Gabon-gabaz

            izaten dan oituera.»

 

      Gaia utzita zenbat ibilli ote ziran berak nai zituzten lekuetan. Mutillak zirikalari agertu zitzaizkigun eta Lujanbio-k aitatutako bakallo-kapoiak, geienak erabilli zituzten kantetan.

      Irugarren bertso saioari, epailleak, yuezak eman zion asiera. Izandu ziran gauz politik! «Moxo» zorrotz, biurri ta parregille; «Txirrita» ta Lujanbio saio onetan nagusi. Batek poto ta guzi egin zigun; baiño yendeak naiko lan ba-zuan tzaloei eutsi eziñik.

      Laugarren saioan binaka yarri ziran, bakoitzari ezarritako langintza edo ofizioa goraltzen. Ona nola zeuden:

 

            «Ondartza», artzai.

            «Pantxo», nekazari.

 

            Txapartegi, nagusi.

            Etxeberria, morroi.

 

            «Moxo», ikazkin.

            Ezeiza, errotari.

 

      Azkenekorako iru gelditzen zirala-ta, onela yarri ziran: Ugartemendia, indiano; Lujanbio, maixter; «Txirrita», itzai. Saio onetan ere esan zizkioten alkarri beriak eta bost. Batzuek galduta ere ibilliak ba-ziran; baiño entzulien gogoko beti.

      Tolosa-ko batzarra amaitu zanean, entzule guziak pozik irten ziran, an igarotako ordu atsegiñak goralduaz.

      Epaileak alkar adituaz, erabaki au artu zuten:

      «Epai-maiekoak zuzen eta zeatz bertsolarien ekitaldiak aztertu ondoren, gure iritxi au agertzen degu:

      Lendabiziko sarirako «Txirrita» 75 laurleko.

      Bigarren eta irugarren sariak baztertuaz, bigarren maillakoak berdiñean irizten dituzte Lujanbio ta Etxeberria-k 40-na laurleko bakoitzari emanaz.

      Laugarren saria Ezeiza-k, 15 laurleko».

      Epai-maiekoak izenpetuta, orri batean azaldu zuten erabaki au.

      Lenbiziko batzar onetan bertsolariak argiro azaldu zuten beren trebetasuna ta entzuleak beren poza. Illunabarrean amaitu zan, aztu eziñeko yaialdi au.

 

TOLOSA'KO GUDUAN JARDUN ZUTEN BERTSOLARIAK

1. Ondartza — Asteasu. 2. Ugartemendia — Amasa. 3. Pantxo — Asteasu.
4. Ezeiza — Ibara. 5. Moxo — Irura. 6. Txapartegi — Asteasu.
7. Lujanbio — Errenderi. 8. Etxeberria — Andoain.

 

 

Urteberri egunez, Azpeiti-n

 

      Goierriarra bertsozale dala, lendikan ere ba-genekigun; baiña egun onetan Azpeiti-n ikusi genduana ikusi arte, ez genduan uste orrelako zaletasunik iñon izan zeikienik ere. Ederki adierazten zuan egi au, bertan bildu ziran entzule saillak eta batez ere bertaratu ziran bertsolariak.

      Amaika bertsolari bildu ziran egoardiko amabi ta erdietan «Etxe-Zuri» yatatxe izentsuan.

      Bazkal ostean esan zitzaien bertsolariei nolatan yokatu bear zuten eta batez ere, asarrerik gabe, anaitasunean, bertso lanetan nola ibilli.

      Arratsaldean, azoka enparantza zabalean, asi zan bertso gudaketa.

      Ona zeintzu azaldu ziran:

 

            «Kortatxo», Itziar.

            «Uztapide», Zestua.

            «Nekezabal», Zarautz.

            «Txapel», Azpeitia.

            «Akotegi», Azpeitia.

            «Muño», Bidania.

            «Zepai», Errezil.

            Uranga, Itziar.

            Etxaniz, Azkoitia.

            Garate, Azpeitia.

            Eizmendi, Azkoitia.

 

      Lenengo saioan bertsolari guziak eguneko yaia, Urteberri, goraldu zuten.

      Bigarren saioan gai au zuten nai ta naiezkoa:

 

            «Iñaki Deuna, San Inazio-n

            egintz onenak aukera

            ta bere aintzaz, aipatu, gora

            azpeitiarren izakera.»

 

      Ederki erabilli zan gaia. Batek Iñaki Deunaren zuzentasuna agertzen ba-zuan, besteak Yosu Langundia ta bere semeak goraltzen zitun.

      Irugarren saioan epaille batek zirikatzen zituan eta zorrotz eta zuzen erantzunaz, artu zituan bereak eta bi. Tolosa-n bezelaxe saio au izandu zan entzulientzat pozgarrien.

      Azkeneko ekitaldian bakoitzak ogibide bat zuan eta bestea zirikaka menpetzen saiatu ziran.

      Uztapide-k kartzelan sartu nai zuan Kortatxo! Muño ardo-edale agertuaz, Akotegi-ren ardandegia bota zigun ankaz gora. Zepai arrantzale zala itxaso ta ibaiko arraiak bereganatu zituan eta Uranga, nekazari yatorra agertu zitzaigun. Zertan yarraitu guzien lanak emen agertzen. Zein baiño zein obeto egon zirala esatea naikoa. Lan ederra yarri zien epailiei zein onena azaldu zan erabakia artzeko!

      Onekin amaitu zan Azpeiti-n bertsolari yaia. Entzuleak zoratzen eta eratzailleak pozik.

      Udal-etxean bildu ziran gero epaikariak eta gauzak ongi aztertu ondoren, erabaki au artu zuten:

            Lenengo saria: Zepai-k, 75 laurleko.

            Bigarren saria: Txapel-k, 50 laurleko.

            Irugarren saria: Uztapide-k, 25 laurleko.

            Laugarren saria: Muño-k, 15 laurleko.

      Erabaki au aditzera eman ondoren Eusko Etxea-ko aretoan itzegin zuan Monzon yaunak eta bere eskutik yaso zituzten sariak. Bai bertso ederrak bota ere eskerrak emanaz.

 

AZPEITI-KO GUDUAN JARDUN ZUTEN BERTSOLARIAK

1. Nekezabal — Zarautz. 2. Kortatxo — Itziar. 3. Muño — Bidania.
4. Txapel — Azpeitia. 5. Etxaniz — Azkoitia. 6. Eizmendi — Azkoitia.
7. Garate — Azpeitia. 8. Uranga — Itziar. 9. Akotegi - Azpeitia.

 

 

Ilbeltzaren 12-an Elizondo-n

 

      Baztan-go uri nagusi onetan egin zan irugarren azterketa. Napar ta benaparrak, zuberoar batekin neurtu ziran. Amar bertsolari azaldu zitzaizkigun beren trebetasuna neurtzera ta pozik egon litezke eratzaileak, an agertu zan euskeltzaletasuna ikusiz.

      Aurretik, Batzoki-pean, bazkari eder batera bildu ziran bertsolari ta eratzailleak, Donosti-tik autobusean yoan ziran bertsozaleak eta bertako aunitz yende. Ariztimuño yaunak, itz apaiñez eta esan mamitsuz, maitekor, agertu zien bertsolarien eginkizuna: euskaldunen batasuna ta euskerari bear diogun begirapena bere gaia. Astindu zituan goi ta be; berotu zitun entzulien biotzak ta bertan sendotu zan gure euskel izakerako maitasuna. Txalo beroak yaso zitun «Aitzol» ospatsuak eta orobat bertsolariak beren kopla pozgarriekin.

      «Antxitonea» trinketea, oztez gaiñezka zegon arratsaldean, bertsolariak asteko garaia baiño len. Agertu ziran auek, eta beren lekutan yarri ondoren ona zeintzu aurkeztu zizkiguten:

 

            Mitxel Dargaitz, Otsondo.

            Simon Ibarra, Sunbila.

            Joanes Ibarra, Ziga.

            J.M. Mutuberria, Eltzaburu.

            Jean Harriet, Alduide.

            Joanes Iriarte, Banka.

            Marziel Larrosa, Banka.

            Beltran Sahargun, Banka.

            Patxi Elorga, Lekarotz.

 

      Epailleak, yuezak, beste lekutan bezela Euskaltzaleak eta Eusko Gaztedia-ren ordezkariak, ta «Basarri» igazko txapeldun bertsolaria. Napar aldeko epailleak ere bearreko ziran eta Zubiri yauna «Manezaundi» idazle ezaguna ta «Larreko» izen pean gordetzen dan Irigarai idazle azkarra. Detxepare gaztea Benaparra-koen izenean ikusi genduan epaikari.

      Lenengo saioa asi zanean, bereala antzeman genion, gauza politak entzuteko zoria izango genduala. Zer-esan, doiñu ta gaiñontzako guzia azke izanik, errez yardun ziran beren lanean entzulien pozerako.

      Bigarren saioan gai au eman zitzaien:

 

            «Euskeldun oron maitetasuna

            yasorik goi-goienera

            ore berakin gure arbasoen

            antxiñetako euskera.»

 

      Bai bertsolariek ederki erantzun ere. Zazpi «probintziak», berak zioten eran, gogoz goraldu zituzten. Zeiñek baiño zeiñek beroago ta indartsuago. Une aietan etzan euskeldunentzako mugarik, eta entzuliei, asieran, txalorik ez egiteko esan ba-zitzaien ere, ezin eutsirik, bein baiño geiagotan ausi zan agindua. Ura zan eusko garra!

      Irugarren saiorako, beti bezela, epaikari batek ematen zien asiera. Bai erantzun bikaiñak entzun ere. Emen, entzuleak naiko parre ta algara egin zuten.

      Azkenengo saioan, langintza gaietakoan, Dargaitz laborari zala, astindu zuan Ibarra Simon eiztari zalako ta bai onek ziri ederrak sartu ere.

      Ardua aupatu naiean Ibarra Joan yarri zan eta bere anai Pedro, uraren edertasunak goraltzen. Gure ustetan, ura goraldu bear zuanak gogo txarrez ekin zion.

      Harriet Joanes-ek ezkonduen alde yokatzen zuan eta Iriarte gazteak ezkongaiak gora naiean. Batak ezkontza ederra zala, besteak, azke, libre obeto bizitzen zala. Sendia, familia, goseak eukitzea baiño obe zala ezkongai ta Yaunak daki zer esan zizkien alkarri. Entzutekoa benetan!

      Larrosa errotari ta Sahagun artzai ziran. Alkar larrutu zuten ederki!

      Atzenik, Elorga argin zalarik, Mutuberria zurgin, arotz, agertu zitzaizkigun.

      Saio onekin amaitu zan «Antzitonea»-ko yaia. An bildutako yendea, pozaren-pozez, berriz orrelako bat noiz eratu leiken galdezka irten zan.

      Ederra, benetan, Elizondo-ko yai au!

      Andik laxter epaikariak alkar arturik erabaki au azaldu zuten:

      Lenengo saria: Joanes Iriarte, Banka, Benaparra, 60 laurleko.

      Bigarren saria: J.M. Mutuberria, Eltzaburu, 40 laurleko.

      Irugarren saria: Jean Harriet, Alduide, Benaparra, 25 laurleko.

      Mitxel Dargaitz, Otsondo, Baztan, 15 laurleko.

      Sariak Eusko Etxea-n banatu ziran eta bertsolariak eskerrak kopla banakin eman zituzten. Beste sari gabeko bertsolari guziei ere, aal zan guzia eman zitzaien ta guziak konten, alde aietan esaten duten eran.

      Baztandarrak diotenez, ez dira berealakoan aztuko bertsolari yai onetzaz.

ELIZONDO-KO GUDUAN JARDUN ZUTEN BERTSOLARIAK

1. Mutuberria — Eltzaburu (Ultzama). 2. Harriet — Alduide. 3. Larrosa — Banka.
4. Elorga — Lekarotz. 5. Sahargun — Banka. 6. Ibarra (Juan) — Ziga.
7. Ibarra (Pedro) — Ziga. 8. Ibarra (Simón) — Sunbilla.

 

 

Donosti-ko Batzaldia

 

      Or ikusi dituzuten neurketa ondoren, azken batzaldia Sebasten Done aurregunean, igandea zala-ta ospatu genduan.

      «Victoria Eugenia» antzoki apaiñean etzan entzule geiagorentzat lekurik. Sarrera guziak aurretik saldu ziran ta kanpoan geldi bear izandu zuan oztetza izugarriak.

      Goizeko amaiketarako epai-maiekoak gertu zeuden. Ariztimuño yauna buru zutela, Alzaga, Leizaola, Lekuona, Olaizola ta Eizmendi yaunak.

      Berri auek ematen dizkitzutena zan bertsolariei asiera eman oi ziona; baiña sendian bat-betako ez-bear itun batek aldendu zuan bere eginkizunetik. «Basarri», igazko txapelduna, ainbeste eratara goraldu bear degun gazte iaioak eldu zion gure lanari. Ta bai ederki egin ere!

      Errietan egin ziran neurketatik amar bertsolari aukeratu ziran azken batzaldi onetarako. Emen beren izen ta yatorrizko eriak:

 

            Zepai, Errezil.

            Dargaitz, Otsondo.

            Etxeberria, Andoain.

            Harriet, Aldude.

            Uztapide, Zestua.

            Lujanbio, Errenderi.

            Mutuberria, Eltzaburu.

            Txapel, Azpeiti.

            Iriarte, Irurita.

            Txirrita, Altza.

 

      Amar bertsolari auetatik Mutuberia etzan azaldu ta gaiñontzakoak emen azaltzen ditugun era berean yarri ziran.

      Oiala yaso zan unean txaloak keia zerioten. Ixildu ziranean, Ariztimuño yaunak itzaldi eder bat egin zigun bertsolari zarrak gogoratuaz eta batez ere igaz emen gendun Matxin zanaren izena aipatuaz.

      «Baserri»-k asierako bertso au abestu zigun urrena:

 

            Tolosa-n eta Azpeiti-n

            izanduak gera,

            baita Elizondo-n ere

            zuek entzutera.

            Onenak bezelaxe

            zaituztegu aukera;

            orain bertsotan azke

            zoazte astera

            doiñuan ere libre

            nai dana esatera,

            onela goraldurik

            antxiñeko euskera.

 

      Bereala asi ziran bertsolariak. Zer ta nola egin zuten, gure itzak baiño bertsoak berak obeto erakutsiko dizute. Eusko Gaztedi-ko mutillak saillean yarrita yaso zituzten bertan esandako bertso guziak. Baleike bat edo beste bear bezela zuzen ez artzea; ez da berea arrua, alegiñak egin zituzten ta geiago ezin. Geok orraztu ta osatu ditugu guzia artu etzituztenak eta irakurri dituzten bertsolariak diotenez, ederki artuak daude. Emen dituzute, bada, lenengo saioko bertso batzuek:

 

 

Lenengo saioa

 

      ZEPAI

Yaiotzetikan emen nabil ni

mundun batetik bestera

guregandikan yoaten zaiguna

ez da etortzen ostera.

Bi gauz ditugu maitagarriak

Yaungoikoa ta euskera,

anai maiteak, saia gaitezen

oitura zarrak eustera.

 

      DARGAITZ

Agur, agur gustora naiz

ementxe Gipuzkoa-n

ta bertsua eman bear dut

guztiaren gustuan.

Gauza esamindu ongi,

gaudelarik munduan

gero anima iltzen danian

salba deilla zeruan.

 

      ETXEBERRIA

Matxin zanari oroipen ordez

gaurko nere agiriak,

ura zan baiña argiagorik

berotu al du eguzkiak.

Entzule onak eskeiñi bada

berai otoitz bereziak

ta gaurko yaien eratzailliei

damazkiet gorantziak.

 

      HARRIET

Agur, emen gogotikan

daude entzule guziak,

zuengana naiz etorri

Naparra an utziaz.

Zeruko Yinko yaunari

emanen dut graziak

emen bilduta gerala

zazpi probintziak.

 

      UZTAPIDE

Nere agurra emen bildu diran

eusko donostiarrari

eta lantegi zoragari au

emen yartzen dutenari.

Eskerrak eman bear dizkiet

epai maieko yaunari

oiez geiñera teatro ontan

dauden entzule danari.

 

      LUJANBIO

Laguntza on bat eskatzen diot

gure Yaungoiko altsuari

eta beraren indarrarekin

ekin bear diot lanari.

Au baiño toki ederraguak

ez dira izaten nunari,

egun on bat desio dizutet

emen zaudeten danari.

 

      TXAPEL

Olerki batzuk abestutzeko

guri digute agindu,

pozik nitzake euskera alde

zerbait egingo ba-gendu.

Oraintxen baiña aldi obian

ez naiz askotan izandu

anai maiteak danok alkarri

bear diogu lagundu,

ez gendukake ezer paltikan

ori egingo ba-gendu.

 

      IRIARTE

Ni ere ager bear naiz,

bertsolari berria.

Barkatu ezaidazute

ez naiz arrigarria.

Nik gazte gaztetandikan

maite dut Euskalerria,

guziok maite dezagun

geure aberria.

 

      TXIRRITA

Agur eder bat egiten diet

ementxen dauden danari

ta batez ere gu yuzgatzera

etorri diran yaunari;

oiek ipintzen duten guzian

elduko diot gaiari

Yainkoak zerbait emango dio

beian saiatzen danari.

 

      ZEPAI

Ia urtia da Matxin zana

yauna mundutikan illa

ura zan gizon pormala ela

alde guzitan umilla;

neu ez nitzake abiatuko

lagun obiaren billa,

biotzetik desiatzen diot

zeruan gerta dedilla

 

      DARGAITZ

Gazte gaztetik ezagutu dut

nire lagun Matxin zana,

bertsolari zuzena zen eta

konprenitutzen zuana.

Iltzela aditu nienian

nik artu nizuen pena!

Yinkoak zerun izan dezala

Matxin zanaren anima.

 

      ETXEBERRIA

Matxin zanaren eriotzakin

biotza zidan xamurtu

zenbat malko zuen begietan

ordun ote ziran urtu.

Gai onetan bota dituzute

emen zenbait itz neurtu;

orain bere lurraldekoak nik

emen nai ditut agurtu.

 

      HARRIET

Orra orain guzieri

egiaz erraiteko

gure erria duzut nik

beti-beti maiteko.

Yinkoak Euskalerria

maiterik beti dauko

bere alde ni naizena

ez dut ez ukatuko.

 

      UZTAPIDE

Nere maixu ta guzi det emen

olerkari ikastola,

ene anaia maitagarriak

artu entzuteko aioala.

Emen ikusten det nik yendiak

maitasun pixkat ba-dula,

bestela oinbeste euskeldun ezin

onera bildu iñola,

biotz barrendik agurtutzen det

euskaldunaren odola.

 

      LUJANBIO

Ai nere biotzeko laguna

zera euskaltzale piña,

batzuentzat ori da poza ta

beste batzuentzat miña.

Askok ez dituzte ezagutzen

gorria eta urdiña;

baiña gizonak ez du izaten

beti aldarte berdiña;

gaur akaso gaizki izango da

lengoan ondo egiña.

 

      TXAPEL

Nere anaia biotzekuak

eta arreba kutunak

eldu zaizkigu bata besteak

ezagutzeko egunak.

Mundu ontatik yoan ziraden

gure aurreko aitonak,

Euskaleri-ko lege santuak

ondo gorde zituztenak.

Euskadi zarra maite dezagun

euskera maite degunak.

 

      IRIARTE

Gernika-ko arbolak

gogor dauka azala.

Ni ere mintzaten nuzu

euskal zintzo bezala.

Gure zeruko Yinko yaunak

konserbatu dezala,

euskaldunak ar dezaten

arbol orren itzala.

 

      TXIRRITA

Zuberoan ditugu adar bi

Laburdi irugarrena,

Bizkai, arakar, gipuzkoarrak

osatzen degula dana.

Ori munduan yakiña dago

ez beza iñork artu pena,

nik oiek emen ikusi eta

asko poztu zait barena.

 

      Bertso onekin amaitu zuan Txirrita-k lenengo saioa.

 

 

Bigarren saioa

 

      Bigarrena asterako esan zitzaien gaia. Ba-dago bertso ederrik emen.

      Asiera emateko «Basarri»k onoko au abestu zuan:

 

            Entzun anaiak, orain asten da

            bigarren bertso saioa:

            doiñuan azke, baiña gai batez

            guziak yarraitzekoa.

            Ez dezute, ez, gauza alaia

            orain kantatutzekoa:

            «Gerra zitalen ondoren txarrak

            azalduz bota bertsoa

            ta agertu sutsu zein geiagoka

            beretzako gorrotoa».

 

      Onela yarrai zioten dei oni:

 

      ZEPAI

Orrelakorik aditzerikan

ez nuan uste oraindaiño,

yoan dan aspaldin ibillia da

gai ontan pranko engaiño.

Asarrietan oituak gaude

bekotatikan goraiño,

orrelakorik etzan entzuten

kasi-kasirik gaurdaiño,

pake txarrena obeago da

gerrarik onena baiño.

 

      DARGAITZ

Gerla eta pakea ez dire

mundu onetan berdiñak,

gerlak beti eman bai ditu

bazter guztietan miñak.

Ba-dakizkigu negargarriak

egundo ere ez atsegiñak

gerlan aragi baiño naigo dut

bakietako sardiñak.

 

 

      ETXEBERRIA

Une onetan yarri gaituzte

gu aurrez-aurre gerrari,

gorrotorikan izan ezkeroz

bear genioke arri.

Andik etorri ziran kalteak

ezaguturik ugari,

galde bestela seme kutunak

palta dituzten amari,

sendietako gauza ituna

beti izaten da ori.

 

      HARRIET

Gerla gauza izugarria

au bear da konprenditu

lehenekuak probatzeko

naiko zalakoan nauzu.

Onegatikan aditutzian

kezka gogor bat yartzen du;

beti bakean bizi gaitean

nik izan dut desiatu.

 

      UZTAPIDE

Kaltegarriak dira guretzat

beti emen gudateak,

ba-dakizute lenego ere

itxi zituzten ateak.

Gauza tamala ematen digu

ara gudari yoateak

eta zertako dira emengo

aberatsen izateak,

gerarren kontra yaikiko dira

Euskalerriko yendeak.

 

      LUJANBIO

Gerra kontuan ni aritzea,

ongi pentsatu ezkero,

nere esanak agertu eta

ori ez da misterio.

Egun batian baiatu giñan

gorrotatuz ezin geio,

anaiak igual ikusten dira

alkarreren kontrario

eta orrela yarriak ditu

gerra dezula merio.

 

      TXAPEL

Negar malkuak saltatzen zaizkit

gauza oiek ikusita,

euskaldun askok kanpoetara

egiten dute bixita.

Kulparik gabe amaika seme

gelditzen dira an ilta,

iñola ere karrera onik

ez dute irabazita,

esku onetan gelditzen dira

ama semeak yarrita.

 

      IRIARTE

Nik ere pakea duzut

egitako maitia,

orrela esplikatzen dut

bertso au erraitia.

Nai duzuiat adirazi

gerlak duan kaltia;

baiñan euskaldun artian

segur bakia.

 

      TXIRRITA

Zenbat errezo egin izan det

nere deboran elizan,

ta pozik nago ikusirikan

pakian nola gabiltzan.

Ni naizen bezin kobarderikan

iñor ezin leike izan

semeak gerra ez yoateatik

mutil zar gelditu nitzan.

 

      ZEPAI

Gerra gaixtuak sortu ziraden

Yesus mundun zan artian,

petralkerian bizi nai eta

beti gorroto batian.

Obe genduke orain yartzea

alkarren borondatian,

gorroto txarrak utzi ditzagun

ongi gogoratutzian

zenbat anaia kulparik gabe

izkutatu dan lurpian.

 

      DARGAITZ

Zenbat amak negar egin zun

gaixuak gerratian

orain bezela desiatzen nun

euskaldunaren artian

bizi zedilla orduan ere

gustora eta pakian,

euskaldun pranko bearrik gabe

an sartu zuten lurpian,

negar egin dut amaika aldiz

gauza au gogoratzian.

 

      ETXEBERRIA

Sendi askoren edertasuna

nola degun osatuba,

maitetasuna degula bide

izagun begiratuba.

Pakia dala ongi dago bai

Euskalerri maitatuba,

urrutiratu al ba-lerike

zitalkeri gorrotuba

eta oraindik urrutiago

gerra madarikatuba.

 

      HARRIET

Gerraren egitekoak

nola ditudan ikusi

egin ziran gauza itxusiak

guziarendako, noski.

Erri guzia odol gorritan

ikusi dut aurtzaki

Etsaiengantik gelditu dira

antxen eskualdun zemai.

 

      UZTAPIDE

Gerra orretxek ipiñitzen dit

bere aldiko itzala

zeiñek ez daki gauza orretan

leen ibilli zirala.

Urte batzuek igaro dira

guda ori izan zala,

kristau artean orrelakua

bai negargarria dala,

berriz'e guda bildurgarritik

Yaunak aparta gaitzala.

 

      LUJANBIO

Ni toriatzen asko ari dira

geientsuenak alperrik,

Euskaleria-n ez degu bear

iñondikan ere gerrik.

Iñortxok ere ez degu maite

ez frantzes eta naparrik,

nunai anaiak bat egiñikan

ez gera geok bakarrik,

danak pakean bizi gaitean

ez degu gerra biarrik.

 

      TXAPEL

Au ere esan egin bear det

agoa bete-betian.

Yesus maitea serbitutzen det

berrogei ta bi urtian.

Ez det pentsatzen izango danik

iñorentzako kaltian,

oitura zarrai yarraitutzera

ea saiatu gaitian,

geren bizitza igarotzeko,

Yesus-en borondatian.

 

      IRIARTE

Ez dirade politak

gerlaren suietak,

or gainian emanen ditut

arrazoina supitak.

Txirrita-k eman dizkigu

errespuesta politak,

mutil zar dala, semerik ez du,

erran digu Txirrita-k.

 

      TXIRRITA

Asko dirade nai lutekenak

mundu danian nagusi,

pakian bizi diran kristauak

bere soldadu ta guzi.

Orlakuari tira atzetik

yoan dedilla igesi,

gerra nai duan gizonak ez du

salbaziorik merezi.

 

      ZEPAI

Arazoi aurre esan bear det

oso umil ta serio,

egia klaro ager dezagun

gezurrak ez du balio.

Beti or daude gizonak gertu

gerra yartzeko propio,

geren denboran yarri digute

garrakin ainbat erio,

zenbat gurasok negar egin du

orixen dala merio.

 

      DARGAITZ

Egi aundiak erran bear ditut

nere biotz-biotzetik,

bear gabe partitzen gera

bertze batzuen atzetik.

Nik zertarako yoan bear nuen

gerlara euskal erritatik,

zazpirak bat izan ba-giñan

etzegoan orlakorik,

besarka gaiten orain guziok

geio lotzeko gogotik.

 

      ETXEBERRIA

Gerra dala ta nik esan nai bat

ementxen daukat barruan,

gertatu zala urteak dira

ez da aztuko luzaruan.

Iñon semeak eramatea

ai, zeiñen txarki daguan

eta ama batek pena artzen du

seme bat kendu orduan,

nere osaba maite bat ere

gelditu omen zan Kuba-n.

 

      HARRIET

Muturrak ere ba-dira baiña

alde orotan artu,

ta pakean bizitzeko

Yainkoan lagun gaitu,

sobera mintzatu gera

pakea bear dugu,

zazpi probintzi algarretan

bear giñuzke uztartu.

 

 

      UZTAPIDE

Emen gerade zazpi senide

danok alkar ezagunak,

leno ikusi ez ba-degu ere

ona iritxi egunak.

Zabal ditzagun orain itxiak

egon diran ate illunak,

errukarriak dirake anaiak

bai gure biotz bigunak

guda utzita alkar maiteak

bear degu euskaldunak.

 

      LUJANBIO

Gure Yainkoak ematen die

zintzoki dabiltzanari

ura naikoa ibili dedin

errota umillenari,

orain guk zuzen yoka daiogun

bakoitzak bere lanari,

arek graziak emango dizka

pakean dabillenari

 

      TXAPEL

Bi gauza dira diperentiak

txuria eta gorria,

bear bezela artu biaiogu

gauza aueri neurria.

Beste lan gabe itzegitera

nola nagon etorria,

kulparik gabe gerra yuatia

ori da tamalgarria,

gauza ederrena emen daukagu

munduan, Euskalerria.

 

      IRIARTE

Nik ere orren gaiñian

bearreko dut asi,

gerra orretako gauzak

ainbat ziran itxusi.

Ni bizi naizen artian

nai nituzke ikusi,

euskeldunak, gizon onak,

Euskalerrian nagusi.

 

      TXIRRITA

Okasiua ara yendiak

nola gerta litekian

obea degu gerratan baiño

bizi umore onian.

Zenbait bezela ez naiz izaten

fondetan eta kafian,

gerran gosiak baiño naigo det

naikua yanez pakian.

 

 

Irugarren saioa

 

      Bigarren saio au amaitu zanean, atseden alditxo bat eman zitzaien bertsolariei ta bitarte artan entzuliak argi azaldu zuten beren poza.

      Irugarren saioa, batzuen ustez zaillena, atsegiñena oi zaie geinean entzuliei.

      Asierak ematen «Basarri» genduan eta berak irakurritako bertsoa au:

 

            Asi bearrean naiz

            zirika bertsotan;

            nik galdetu ta zuek

            erantzutekotan.

            Parrez lertuko zaigu

            yendea saioa ontan,

            ez al zerate egongo

            oraingoan lotan.

 

      Emen dioazkitzute asiera ta erantzun batzuek:

 

      ZEPAI

Asi zaite zu, Zepai,

neri erantzuten,

...............................

Gutxitan yardutxen naiz

gezurrak esaten.

Lendik ere dakizu

nolakoa naizen,

leialaren itxurik

ez al diazu ematen?

 

      DARGAITZ

Zu zera bigarrena

adiskide Dargaitz.

...............................

Nere izena dabilte

or oboetan maiz.

Euskalerria-n yaiota

bertan azia naiz,

gauza ori yakiten

zuk etzenduan gaitz.

 

      ETXEBERRIA

Abizena daukazu

zuk Etxeberria,

...............................

Oraintxen artua dit

onetxen neurria.

Emen nazute onera

gogoz etorria

nere apeiliduen yabe

beste asko dira.

 

      HARRIET

Banka-tik etorrita

Harriet gaztia

...............................

aspalditik daukat nik

orlako suertia;

plazer izandu dut nik

ona etortzia,

emen ikusitzen dut

auskaldun yendia.

 

      UZTAPIDE

Nolatan zabiltza zu,

kaixo Uztapide?

...............................

Bein etorri bear da

etorri naiz ni-re.

Gaur Donosti-an daude

amaika adiskide,

onetxek ematen dit

ainbeste izpide.

 

      LUJANBIO

Lujanbio adiskide,

nolatan zabiltza?

...............................

Besua elbarrituta

ementxe gabiltza.

Ala ere kunplitu det

emandako itza,

xamurra uste nun ta

gertatu zait gaitza.

 

      TXAPEL

Txapel izenarekin

zera ezaguna.

...............................

Neri gustatutzen zait

olako laguna,

ondo pentsatutzen det

gau eta eguna,

auxen da beti guri

kobeni zaiguna.

 

      IRIARTE

Nungua zaitugu zu

adiskide Iriarte?

...............................

Irurita-n sortua

Naparra-ko parte.

Prantzian izan nauzu

ia orain arte

eta lan egiña naiz

beti gure parte.

 

      TXIRRITA

Zer egiten dezu or

lagun zar Txirrita?

...............................

Lasai ementxen gaude

deskantsun yarrita.

Len ere ba-dakigu

alkarren berri ta

ez det deusen bildurrik

onea etorrita.

 

      ZEPAI

Euskera piztutzeko

gauzarik onena.

...............................

Auxe da: bildutziak

danok alkarrena.

Emen nabarmentzen da

zein dan azkarrena,

zeruan sartuko da

orla eiten duena.

 

      DARGAITZ

Aunitz yende daukazu

aurrean entzuten.

...............................

Mitxel-ek ta yendeak

konprenditzen zuten.

Naparru-tik Gipuzkoa-ra

ekarri ninduten,

benaparrak bertsotan

orain ari gaiten.

 

      ETXEBERRIA

Yai auek goraltzeko

zer degu bearra?

...............................

Toki batera bildu

euskaldun indarra.

Ortarako ba-dago

bertsuan bearra,

maite dezagun danok

gure Lege-Zarra.

 

      HARRIET

Zintzoki gorde zazu

euskal izatea.

...............................

Aiskide, ez dut ukatzen

dutala maitea.

Nik nai dut beti orla

euskaldun yendea

bertan izandua dut

nik ere sortzea.

 

      UZTAPIDE

Len ere egiten ziran

onelako yaiak.

...............................

Zenbat bildu ote dira

onera anaiak.

Ementxe dabilzkigu

yarritako gaiak,

danak ikusten ditut

aurrean alaiak.

 

      LUJANBIO

Zure alde oietan

zer dio yendiak?

...............................

Batzuek gizadunak

bestiak gabiak.

Ala ere kunplitze'itut

oraingo legiak;

asko ez dira izango

gu baiñon obiak.

 

      TXAPEL

Euskeraren zuatzak

zuek zeratela.

...............................

Itzegin bear degu

nola edo ala.

Gauza onik guretzat

ez dago bestela,

aitortzen dizut orain

maite zaituela.

 

      IRIARTE

Etzaude adiskide

bertsolari txarra.

...............................

Sortzetikan naukazu

betiko naparra.

Zuengana etortzeko

ba-nuan indarra,

zazpiak bat eiteko

ba-dago bearra.

 

      TXIRRITA

Gaur ba-daukagu emen

ai zer umoria.

...............................

Sekulan ez det izan

orlako zoria.

Or zabiltza zu nere

kupira gabia,

zeiñek billa lezaken

beste bat obia.

 

      ZEPAI

Ezkongairik ba-zaude

esan zuk zergatik.

...............................

Leno billa ibillita

nago ni gogotik.

Baiña martxa berdiña

artzen da denatik,

gauza on gutxi dago

mutil zarragatik.

 

      DARGAITZ

Zuetzat garai ona

noiz da bertsotako?

...............................

Arnoa dudalarik

netzat edateko.

Eldua naiz ni orain

emen erraiteko,

danak bat yar gaitezen

pakia izateko.

 

      ETXEBERRIA

Bapo yan eta edan

bertsuak botiaz.

...............................

Orrela bizi gera

aurten eta igaz.

Ta lana dan tokitik

al ba-degu igas,

guk alperkeriari

eman diogu erraz.

 

      HARRIET

Donosti-n zer gustatu

zaizu, gaur, geiena?

...............................

Auxe dezu aspaldian

nere gogoena.

Ederra zala beti

aitu nuen fama,

oraintxen ikusten dut

ederra dagona.

 

      UZTAPIDE

Polita al deiozu

dala Donostia?

...............................

Len ere aditu nuen

beraren famia.

Baiñan poztu naiz asko

gaur ere ikustia;

neretzat polita da

oso Donostia.

 

      LUJANBIO

Gogoan eukitzeko

gaurkoan eguna.

...............................

Izan ere olakua

pasatzen deguna.

Yende alaia eta

asko ezaguna,

ortan konten al zera

zu nere laguna.

 

      TXAPEL

Mai ingurun yarrita

bertso ta yatena.

...............................

Ni ere etorri naiz

aiskide batena.

Diferentiak dira

poza eta pena,

ondo bukatu nai det

asitako lana.

 

      IRIARTE

Oillaxko pare baten

mamiak garbitzen.

...............................

Milla ere yateko

ez nauzu arritzen.

Len ere Euskalerria-n

asko dut kurritzen,

ezurrak eta zaiñak

danak miliskatzen.

 

      TXIRRITA

Gustatutzen al zaizu

zuri bixigua?

...............................

Bai, ta yan egiteko

ba-det desiua.

Ori da neretzako

mokaru goxua,

gero zurrut eginda

a zer pasiua.

 

      ZEPAI

Zer iruditu zaizu

orrek esan duna?

...............................

Ez nuan uste zanik

orlako yatuna.

Aspaldin det maiean

oso ezaguna,

bera nabarmendu da

asko biar duna.

 

      DARGAITZ

Zuria izango da

puntu zorrotzena.

...............................

Ez da beroena ta

ezta're otzena.

Euskera galtzeakin

artzen nuke pena,

batera yunta bear da

azkenean dena.

 

      ETXEBERRIA

Zein uste dezu dala

iaiona bertsotan?

...............................

Oen izenak ditut

aditu askotan.

Gaizki dabiltzan gauzan

zuzendutzekotan,

oraintxen arkitzen naiz

ia erdi lotan.

 

      HARRIET

Saria irabazteko

saiatu mutilla.

...............................

Politak dira orain

desira guzia.

Egin ez degu ontan

entregu aundia,

bentzitzen degu emen

gipuzkoar guzia.

 

      UZTAPIDE

Bertsotako gogoa

etzaizu agortu.

...............................

Ez egin ezkeroztik

mundu ontan sortu.

Ez kantatutzekotan

nitzake ni lertu,

eztarria ausi arte

eingo naiz agertu.

 

      LUJANBIO

Bertsolari sail ona

zaudete bildurik.

...............................

Orduan ez daukagu

iñoren bildurik.

Ez ba-dirazu yartzen

gai oso xamurrik,

egiaz yardungo det:

nik ez det gezurik.

 

      TXAPEL

Ementxe gaude danok

zuri entzuteko.

...............................

Ba-daukat nik gogoa

zerbait esateko.

Ezer gutxi palta det

ona izateko,

apetitua daukat

bazkaita yoateko.

 

      IRIARTE

Zuekin yende auxe

dago poztuirikan.

...............................

Ez bai dute ikusi

orrelakorikan.

Nik erranen dizuet

orain orgatikan,

izugarrizko tragua

yarria dut tripan.

 

      TXIRRITA

Ikusi nai zinduket

asmatu eziñik.

...............................

Entzun dezu amaika

bertso eder ta fiñik;

bestela ez genduke

emen gauza onik,

ez uste oraindikan

nekatu naizenik.

 

      ZEPAI

Orain, gauza ba-zera

erantzun zuk neri.

...............................

Alde orrek ematen dit

naikua komeri.

Zer esan pentsatzen det

begira danari,

yator segitzeiozu

zeuk dezun lanari.

 

      DARGAITZ

Kaixo bertsolaria

nolatan zabiltza?

...............................

Zerurako artuta

ementxe dut giltza.

Geiago ez ba-nitake

emendikan mintza,

sartzerik ez duenak

kanpuan dabiltza.

 

      ETXEBERRIA

Zorrotz erantzutea

daukazu onena.

...............................

Itza entzuna det nik

«Basarri» orrena.

Nai ta nai ez esan zuk

orain datorrena,

zurekin itzeiteko

prest daukak barrena.

 

      HARRIET

Nekatua zaitugu

ustez onezkero.

...............................

Pentsatu ta bota nik

nai nizuke gero.

Ni nauzu orain emen

mintzatuko bero,

plazer nuke zuekin

ementxen urtero.

 

      UZTAPIDE

Zurrutak ematea du

indarra ugari.

...............................

Orduan ekiozu

bertsotan lanari,

Gauzak orla utzi gabe

eldu naparrari,

ez diogu utzi bear

ez gauza onari.

 

      LUJANBIO

Aurtengo urte auxe

gogoan artuaz.

...............................

Guazen aurrera ere

bertsotan sartuaz.

Orain guk al deguna

poliki sortuaz,

eziñean aguro

gerade benturaz.

 

      TXAPEL

Guziok bat eginda

bertsoak goraldu.

...............................

Abuan izan eta

nik ezin umildu.

Mandatu zarra dezu

biar det bialdu,

gure oitura ona

ez dedien galdu.

 

      IRIARTE

Napar aldeko lanak

emen azaltzeko.

...............................

Ez da gauza pobria

teatroan erraiteko.

Ni ere ala nuzu

emen kantatzeko,

etxe mutil ona naiz

beregi yesteko.

 

      TXIRRITA

Onekin bukatzen da

oraingo saiua.

...............................

Naiz bertsoetarako

apropos yaiua.

Atia itxi zaigu

baita're leiua,

par eizu, zertan zaude

orren seriua.

 

 

Laugarren saioa

 

      Laugarren saioa asterako, bertsolarien artean langintzak banatu ziran eta bata bestearen aurka yarriaz ara nola zeuden:

 

Zepai, uztargille ta Txirrita, itzai.

Dargaitz, kontrabandista morroi ta
Iriarte, kontrabandista nagusi.

Etxeberria, errotari ta Txapel, ikazkin.

 

      Beste iru gelditzen ziran eta auek onela yarri bearrean arkitu zan epai-maia.

 

Lujanbio, ardozale ta Harriet, tabernari.

Uztapide, sagardo-zale.

 

      Asierako bertsoa bota zuan oraingo aldi onetan ere, bestetan bezela «Basarri» argiak. Ona bera:

 

            Uztargillea Zepai izanik,

            Txirrita degu itzaia;

            kontrabandista nagusi Iriarte

            Dargaitz duela marroia.

            Txapel ikazkin, Etxeberria-k

            aupatuz errotaria;

            Mutuberria ez da etorri ta

            Harriet da tabemaria,

            Uztapide da sagardo zale,

            Lujanbio ardo zalia.

 

      ZEPAI

Jose Manuel nola naguen

zuri begira yarria

tratu onetan konpontzekotan

onera zera etorria.

Nik aditzera ba-nun ziñala

itzai ikaragarria

neri noiz paatu bear dirazu

egin nizun uztarria.

 

      TXIRRITA

Gu biok emen ikusi eta

yendiak poza artzen du

antziñetako adiskideak

alkar biogu lagundu.

Oker zabiltza gizarajoa,

bear zenduke zuzendu;

beste uztarri bat emen daukat

baldin egingo ba-zendu.

 

      ZEPAI

Gose bolaran bildurrik gabe,

esan daiogun alkarri,

oficial ona naizela ezkar

egin didazu igarri.

Lengo uztarriakin zure idiak

etziraden gaizki yarri:

beste bat ere egingo dizut

nai dezunian etorri.

 

      TXIRRITA

Nere idiak ibiltzen dira

oso yoera puertian

ez dute gaitzik ere izandu

yoan dan urte betian.

Pama puska bat ba-dezu baiña,

yakinduria apartian;

suerte onikan ez dezu izango

bat ona egin artian.

 

      ZEPAI

Neri zertako desairatzeko

orrenbesteko enpeñu,

ziria sartuko zeniguke

guk sinistuko ba-giñu.

Zure idiak gose plakian

ba-dute amaika kariñu;

uztarria baño obe zenduke

ondo goberna ba-ziñu.

 

      TXIRRITA

Nere idiari komeni zaie

izateko anparua,

zuk euki dezun kontua baiño

pixkat obexiagua.

Intxaurrarekin tratua egin da

bialdu ziran pagua,

nai dezunari saldu zaiozu,

an geldituko da ua.

 

      ZEPAI

Aizu, Txirrita, esango izkitzut

segiturikan egiak,

zure idiak ez ditu galdu

uztarri onen premiak.

Disimuluak gezurra izanda

dauzka bere alderdiak:

uztarri onik ez du beñere

gosiak dauden idiak.

 

      TXIRRITA

Mundu onetan pizkorragorik

gezur esaten zu baiño

izango dira, baiña nik orain

egia dizut esango.

Alde ortatik bildu liteke

zerbaiteren aginaldo:

gose egarririk ez daukate,

gobernatzen ditut ondo.

 

      ZEPAI

Beren denboran pasatu dute

amaika otz eta bero,

aundi xamarrak dauzkazu baiña

ez da izango luzaro.

Onen idiak karga aundian

bizitzen ez daude giro,

itzaia beriz engañatzen da

zurruta izan ezkero.

 

      TXIRRITA

Nere idiak osatzen dira;

baiña zu diruzalia,

idi oietxek mendera nairik

ba-daukazu zuk premia.

Oju aundia egiten dezu,

dirudizula prailia;

idiak gosez ilko lirake

baldin zuriak balia.

 

      ZEPAI

Komeni ez dan arrazoirikan

zuri ez dizut esango

ta nik emendik agertu arte

ez al zera ortik yoango.

Zu baiño itzai zatarragorik

munduan ez da izango,

lengo uztarria pagatu arte

besteik ez dezu eramango.

 

      TXIRRITA

Eztul utziak ez du balio

lasai ibilli zaitia,

bertsua orain botako dizut

nere amigo maitia.

Gerta ez bada uztarri on bat

alde ontara yoatia,

kostako zaizu nere atzetik

dirurik eramatia.

 

* * *

 

      DARGAITZ

Egi aundia erran bear dut

garbiki naiz emen asi;

ni naiz mutil kontrabandako,

ori dutala nagusi.

Nere ustien zenbait duro

dituela irabazi,

biaja pranko egin dut baiña

patu gabe nau utzi.

 

      IRIARTE

Adiskidea bear dutela

enetzako kuadrilla;

ni ere sortu ezkeroztik

kontrabandan nabilla.

Iriarte nagusi eta

Mitxel Dargaitz mutilla;

muga bazterretan beti

beldurturik dabilla.

 

      DARGAITZ

Muga bazter oitan nabil

beldurra ta ikaratan,

armadunak ikusten dut

an diela bazterretan.

Nire ikara ta nekiak

beti-beti alferretan,

nausia gero baitago

mutillari zorretan.

 

      IRIARTE

Adiskidea nik ez dauzut

aspera ortan zorrik,

nunai agertutzen nauzu

nere burai aitorrik.

Zuk ere ez baldin ba-dezu

or edaten naparrik

maiz ibiltzen zera baiña

karabineron bildurrik.

 

      DARGAITZ

Karabiñuruen beldurra

daukat muga guzietan,

sobera ikusten ditut

oitanik bazterretan.

Karga bizkarrian nuan,

bide guzia neketan,

pagamentun esperantza

ondoko egunetan.

 

      IRIARTE

Ene mutilla ba-daukazu

ortan milla pikardi

zertan dugun guk solasa

eman zazu eguardi.

Ortakotz erranen dut nik

osoarekin lau erdi

lengoan galdu zazkitan

gutxinaz berreun ardi.

 

      DARGAITZ

Galdu badin ba-nitun'e

ek etziren neriak;

iñakala egin nuen ta

yan zituen guardiak.

Ez da ongi gezur erratia

emen erraizu egiak

egiere argi bear dezu:

mutilla galdu ardiak.

 

      IRIARTE

Mugan zer gertatua den

Naparrua-ko partian,

egi aundiek erraiten

emen asi gaitian.

Mitxel bere ardiakin

mugatik yoatian,

berak galdu ta lo egin du

txerritegi batian.

 

      DARGAITZ

Barkatu, otoi, nagusia

balin ba-naiz loak artu,

zu deskantsoan zaidela

det ardi pranko pasatu.

Ardik orduan kontua dauka,

zuzen bidean aldatu,

pagatuko nizuela-ta

galtzenen naiz gelditu.

 

      IRIARTE

Orrengaitik emanen duzu

nik dituan zentzuak,

beti garbi mintza nuzu

eta arrazoi zintzuak.

Mitxek orretxek ba-ditu

izugarrizko gautzuak,

ardik ez ditu ezagutzen

ernai eta antzuak.

 

      DARGAITZ

Gizon ori ez du laguntzen

nire uste zentzuak,

edo bertzela gezurretan

emanen ditu bertsuak.

Bere iñalak eginen ditu

emen mutilla gaixoak;

berriz obeki berekoitut nik

ernariak eta antzuak.

 

      IRIARTE

Orrelaxen mintza nuzu

egia erraiteko,

gizon koplaria zara

kontrabandan ibiltzeko;

bainan da artu zazu

obeki portatzeko,

bertzela zor zaizkizuna

ez dautzut pagatuko.

 

* * *

 

      ETXEBERRIA

Nere lanari ekin biaiot

albiste auxe artzian,

nere denboran ez da izandu

mingaiña oso atzian.

Lenago ere oiturik nago

ain yardun erantzunian;

errotaria naiz ni izatez,

egite au emantzian

ta aizkide batek zaku iriña

diru gabe eraman zian.

 

      TXAPEL

Ni ikazkintzat yuzgatu naute,

zu berriz errotaria,

gusto ba-dezu entzun zaidazu

esango dizut egia.

Tristurarikan zuk ez daukazu

ain zaude gizon alaia,

txintxotasuna utzita zaude,

tranpa zale ugaria,

kontzientzia garbitutzeko

ba-dadukazu premia.

 

      ETXEBERRIA

Ni errotari langintzan naiz ta

«Txapel» ori ikazkiña,

alare ongi izaten beti

saiatzen naiz alegiña.

Ordaindu gabe eraman ziran

lengo batian iriña,

pagatutzeko konturik ez du.

Aitzeki ugari baiña,

etzenduke ez ori egingo

zintzua izan ba-ziña.

 

      TXAPEL

Zure aldian beti izan naiz

oso biotzez biguña,

lagun guziri ondo laguntzen

egiten det alegiña.

Zuk or daukazun yenero dana

neretzat ez da berdiña

ongilleari gaizki egiteko

zuk beti daukazun griña:

iriñen partez yartzen didazu

edozer gauza zikiña.

 

      ETXEBERRIA

Nere errotan ez da sartutzen

garien partez artua,

«Txapel»en gezur ori daukagu

lotsik gabe ausartua.

Gaizki zuk esan ez yakin eta

gezurra zuk agertua,

gaizki esana biltzera berriz

zugandik naiz beartua

edo bestela zeure otsona

ez dezu ipiñi edertua.

 

      TXAPEL

Errota ontako nagusi yauna

nola zeraden zerrori,

irin zatarrak saltzen dizkatzu

deskuidatutzen danari.

Len ere nago ikasia-ta

etzait zuria komeni

pixuentzako ona dala-ta

zikiña bota iriñari,

zazpigarrengo mandamentuak

ez du agintzen gauz ori.

 

      ETXEBERRIA

Iriña eraman nere etxetik

ordaiñez ekarri ikatza,

orren kopeta lotsagabea,

azala berriz du latza.

Bere auera nik aurreregi

ez naike sartu beatza,

langintz arlote batean dabil

ta ezin izan aberatza;

pagoa eskatu, gaztaiña ekarri,

bide okerretik zabiltza.

 

      TXAPEL

Au ere esan bear nizuke,

ortara ari naiz bertsuan,

nere langintzan aritutzen naiz

satisfazio osuan.

Bere aldera itzegiten det

bera bai daukat goguan,

gauz onegatik inbustaria

lengoetan ba-zenduan,

itza ederrak mingañez baiño

kontzientzia auzuan.

 

      ETXEBERRIA

Zaku ikatza ekartzekua

aspaldi dan luzaroan,

itza eman bai gure etxera

ez da yun oraindaiñoan.

Uste al dezu, ai! ez dedala

nik edukiko gogoan,

artutzen det bai buruan garbi

zeiñek zer eraman duan,

gure errota txarra baldin-ba

nai dezunengana yuan.

 

      TXAPEL

Zer kontatua pranko ba-daukat,

esplikatu al ba-nitza,

Etxeberria, entzun biazu

orain diyuazun itza.

Ez nuben uste zendubenikan

orren yenio zipotza,

gaizki egiten daramakizu

oraindaiñoko bizitza

zuzendu zaitez fede onean

biotzetik ba-zabiltza.

 

      ETXEBERRIA

Irin ederrik egitekotan

nik bueltatzen det arria,

zintzo ta zuzen daukat etxea

oso egoki yarria.

Ikazkin batek saldu bear nau,

kiebra yo det orain ia;

irin zakuaz etxea ustu,

eraman detan guzia

eta alare itzegiteko

onek ba-du ausardia.

 

      TXAPEL

Bein bear zun da onek oin ere

gezur galanta esan du,

len egindako deskuido danak

orain nai ditu zuzendu.

Onek esanda itz sakonikan

nik ez det entzun izandu,

besten pekatuk konpesatuta

zeure danak almazendu

garbi zenduke kontzientzia,

len ongi egin ba-zendu.

 

* * *

 

      HARRIET

Tabernaria nauzu eta

orai nauzute mintzatzen,

arno zalekin nola naizen

ene bizian portatzen.

Gizon onak direla die

dute segur markatzen,

bainan uraren plazer txarra

ez dute ongi kontatzen.

 

      UZTAPIDE

Zurruteruak emen gerade

Donosti-ra etorriak,

eran nairikan ardo beltza ta

sagardo ori gorriak.

Ementxen zuten botillakuak

Naparru-tik ekarriak,

doble kobratu nai liguke-ta

il bear gaitu egarriak.

 

      LUJANBIO

Gauza au nola dan deklaratzeko

batere ez det ajola,

neri gogotik gustatutzen zait,

matsarekiko ardoa

eta ez dizutet nik ukatuko

ardo-zalia nagola

ni nua emen tratatutzera

Yesukristoren odola.

 

      HARRIET

Erran duzu baiña ez dut nai

orai ere ezin etsi,

zuen gogoak argiro emen

bai ditut orain ikusi.

Arnoa emen edan gogotik

mintzatu ere xamurki

pagatu gabe bi itz etxetikan

partitu zaizkit egesi.

 

      UZTAPIDE

Onen tabernan sartu naiz ni gaur

arduaren aitzakian,

ni zurrutero ona nitzala

gizon onek ba-zekian.

Sagardo mia zeukala eta

ardua saldu naiean

bertsolariak ekartzen ditu

ardo onaren tokian.

 

      LUJANBIO

Nere laguna konporma zaitez

Joan Jose-ren esanian

eta orduan yariko zera

oso bide zuzenian.

Konsideratzen yartzen ba-zera

zeorrek nai dezunian,

orrek ura saldu nai liguke

arduaren izenian.

 

      HARRIET

Eztakit nik ola den bainan

untaz bear da pentsatu

bersala ez nuke nai

zuengatik zaiñatu.

Ongi ikasten dutena

nai dut nik pratikatu,

nai ba-dezu, omen goitik

eingo duzut serbitu.

 

      UZTAPIDE

Naiz tabemari Naparrua-ko

asiak daude burruka,

sagardo onen artu-emanak

beti dira diru truka.

Kristau artean ezin liteke

egi au iñork'e uka,

ai zer bertsuak bota leizkean

sagardo onak ba-leuzka.

 

      LUJANBIO

Edari onetikan txarrera

daguan diferentzia

ez da izaten nolaikoa,

artzazu pazientzia.

Kolore emateko aiña ardo

ta urez bete ontzia,

modu orretan ez dezu Iibre

izango kontzientzia.

 

      HARRIET

Kontzientzia ez dut kargatzen

errango dauzut egia,

beste medio emen bai dago

olan ondo ikusia,

ardo onetik gustatutzen zait

neri beti emaitia

bertze aldean obea dezu

bertara yoan zaitia.

 

      UZTAPIDE

Onen tabernan aspaldi ontan

ein det amaika bixita;

baiña ba-dakit nolatan daukan

malezi txarraz yarrita.

Naiago nuke bere taberna

baldin ba-leuka itxita,

arduen truke ura saltzen du

kontzientzia utzita.

 

      LUJANBIO

Denbora asko zan zure tabernan

ez nitzaizula izandu,

emen zer pasatutzen ote dan

yendiak pranko esan du.

Martxa okerra utzi zazu ta

egin zaitez zu zuzendu:

gusto aundian yoango giñake

ona yarriko ba-zendu.

 

      HARRIET

Benturaz ala dikeke baiña

oaintzi oso naiz oartzen

yendia ez dala len bezela

ene etxera etortzen.

Beti ari dira auzoko

taberna geien aldatzen

ba-dakite ez duela deus'e

zuegandik irabazten.

 

      UZTAPIDE

Gizon onetxen pasadizua

esaten biar det asi,

gizartean gaizki esana

sekulan ez det ikusi.

Tratukerian gezurrez dabil

Yesukristo-tik igesi

ola ba-dua a zer gustua

emango dion Judas-i.

 

      LUJANBIO

Gauza onak deklaratzeko

batere ez daukat lotsikan,

zure etxera yoan ta askotan

ateratzen naiz utsikan

ta ez ba-dezu yartzen tabernan

len baiño gauza oberikan,

berriz ere ez dezu izango

Yose-rengandik sosikan.

 

      HARRIET

Meza ortan nai ba-ziñan

ene laguna arakatu,

kondizionak obekiago

bete bear dituzu,

arno ona nai zuenian

eginen proposatu

ene etxean bai daukazu

egiñen zuk pagatu.

 

      UZTAPIDE

Sagardo billa yoaten gera

guziok zar eta gazte,

taberna ontako pasadizua

esango dizutet laiste.

Beti or daude adiskideak

nola igande ta aste

urarekin kentzen dizkigu

sosak, arduaren truke.

 

      LUJANBIO

Gelditu gabe ari zerade

gauza zailik ta xamurrik,

gogo dubenak sinistu beza,

ez det esango gezurrik.

Orrek urakin agintzen digu

nai negozio aundirik,

edan liteke andik suelto,

ez da moskortu beldurrik.

 

      Onekin amaitu zan Bigarren Bertsolari Eguna. Baiña ez osorik: Donosti-ko Eusko Gaztedia-k duan aretoan, bazkari eder bat eman zitzaien eratzailliekin batera anaitasunean baturik. Ba-zan antxe umore ta bertsotako gogoa.

 

 

Epai-maiaren iritzia

 

      Arratsaldean, sari banaketa Eusko Gaztedi-ko aretoan egin zitzaien. Ara nola:

            Lenengo saria: Txirrita, 150 laurleko.

            Bigarren saria: Uztapide, 100 laurleko.

            Irugarren saria: Zepai, 75 laurleko.

            Laugarren saria: Dargaitz, 50 laurleko.

            Bostgarren saria: Iriarte, 25 laurleko.

      Murua yaunak emanda, bertsolari zarrenantzat beste 25 laurlekoak Txirrita-ri eman zitzaizkion eta gazteenekoak Iriarte-ri.

      Sari gabeko beste bertsolari guziei ere 25-na laurleko eman zizkioten, eta bertsoa goian, bertsoa beian, bertsoa alboan, bertso ta bertso yardun ziran pozaren-pozez egun osoan.

 

II-GARREN BERTSOLARI EGUNEKO GUDUAN
TXAPELDUN AUKERATUAK

1. «Txirrita» — Altza. 2. «Uztapide» — Zestua. 3. «Zepai» — Errexil.
4. «Dargaitz» — Otsondo (Baztan). 5. «Iriarte» — Banka (Benabarra).

 

* * *

 

      Bigarren urtean ospatu degu Bertsolari Eguna. Beste askoan iraungo al du gure errien onerako. Bertsolaria erri mamikoa degu. Erriak benetan maite ditu ta auek, egiz maite dute erria.

      Len gertatu zan alderdi auetan eta berriro ere gerta liteke orain agertzera guazena: Garai larriak zebilzkien gure Euskalerria-k; guda zital baten ondoren ostu zizkiguten gure antxin eskubideak. Zeiñen deadarrak esna zezaken orduan gure errien lo-zorroa? Bertsolarienak! An azaldu zan Iparragirre erri-esnale.

      Gaur ere zeiñek erakutsi gure erriari bere eskubide ta eginbearrak?

      Erriak maite ditu gure adiinen argiko bertsolariak. Ardangelan, pargiñazteko bakarrik ez dira yaio. Buru argi ta esaera eder dituzten gizon auek, euskera zaitzeko bearrekoak ditugu ta berak ori yakiñik ona nola bildu zaizkigun gure deien oiartzunera.

      Berak bizi diran artean euskera etzaigu ilko, eta euskera bizi dan artean gure Aberria ere ez.

      Lagun dezaiegun ekiñal guzian.

 

Bertsolari guduak (1935-1936)
Joseba Zubimendi

Euskaltzaleak, 1936