DOMECQ MARIÑELAREN HILTZIA

 

                I

Ez da mariñeletan ez ja Donibandarrik

Amodiorik ez dianik itxaso handiari

Txipitik maithatüz hori ez da estonagarri

Nahiz hen zorthia ez den bethi inberagarri

Aitak erakutsirik bidia semiari

Bizi dira Eskualdün hun, fidel itxasuari

 

                II

Jinkuak egin bagüntü algarren maithatzeko

Ez zatin krimiñelik jente hunen arteko

Eziz eta mariñel bat planta hortan hiltzeko

Alhargüntsa gazte baten nigarretan uzteko

Bi urthetako haur bat goizik malürratzeko

Aita eta anaie bat krimuan probatzeko

 

                III

Itxas portin hartürik arrantzüko untzia

Gaiaz phartitü ziren hiru aita semiak

Zioielarik gaur date arrantzüko egüna

Fortünatzeko beitügü güne izigarria

Xantzak lagüntzen badü gure projet hartia

Zuiñen eder datin sarri etxenko batzarria

 

                IV

Itxasua anple zen ez zen batere aizerik

Handaiako leihora hürünian ageri

Guratzan hat ez beitate beste arrantzalerik

Untzian barnen hiruak dritxokaz eta erriz

Itxasuak ederrez ez zialakoz parerik

Nihur ez zian gai hartan esperantxa trixterik

 

                V

Hel eta hasi ziren beren ofiziuari

Sariak hedatürik arraiñ bühürriari

Gorderik hiru mariñel beste Aldekuetarik

Tirokan hasten dirade xüxenka untziari

Seme batek eskü bat bihotzian ezari

Oihü batez: «Hunkirik niz» diolarik aitari

 

                VI

Tiro batek eginik baten herriotzia

Donibanerat bürüz ützültzen da untzia

Haul alagera juranik planta hortan jitia

Phentsa zer izan behar zin etxeko batzarria

Hogei eta bi urthetan holaxek finitzia

Ez deia hori oithian phena izigarria

 

                VII

Ama baten besuan haur txipi bat nigarrez

Bere aita zenaren besarkatü beharrez

O inozent malerusa badakikek hatsarrez

Bethi izan behar dela lotsa itxasuarez

Handitü hizatinin ohart hadi aitarez

Eta ez itxasua har irus izan beharrez

 

                VIII

Hürrüntik ezagün da orruaz itxasua

Phausa hadi bakian o mariñel gaixua

Bere traidore obretan ez dik lehen krimua

Behar dik nunbait egotxi bere errai gaxtua

Hitarik nahi zian azken sakrifiziua

Krimiñelen eskietarik inozent hiltzekua

 

                        Etxahunen lehen khantoretarik bat, 1938 altian.

                        Hori da egiazko ixtoria.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia